IIT Selection

:

HEARTY CONGRATULATIONS

ಐಐಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಗಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧನೆ  

      ಕಳೆದ ಎಪ್ರೀಲ್ 4, 2015 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಐಐಟಿ (JEE Main) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ತಿಗಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ 9 (ಒಂಬತ್ತು) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

     ಇವರಿಗೆ ತಿಗಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಸ ತಿಗಡಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಐಐಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. 
                                                               
       
      


wUÀr PÁ蹸ï£À zsÀ£ÀåvÉAiÀÄ PÀĸÀĪÀÄ, ‘¸ÀAvÉÆõÀ’ IIT UÉ DAiÉÄÌ

2011-12gÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è zsÁgÀªÁqÀzÀ wUÀr PÁ蹸ï£À°è vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀÄ, ¸ÀvÀvÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ ªÀ»¹, 2013gÀ IIT ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è zÉñÀPÉÌ 42£Éà gÁåAPï ¥ÀqÉzÀ ¸ÁzsÀ£É ‘¸ÀAvÉÆõÀ’£ÀzÀÄ. ¸ÁzsÀ£ÉUÉÊzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ wUÀr PÁ蹸ï IIT ¥ÀjÃPÁë vÀAiÀiÁjUÉ / ¹zÀÞvÉUÉ ¨sÀzÀæ Cr¥ÁAiÀÄ ºÁQzÉ. ¸ÀvÀvÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ, DvÀ䫱Áé¸À ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ D²ÃªÁðzÀ vÀ£Àß AiÀıÀ¹ìUÉ PÁgÀt JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. wUÀr PÁ蹸ï£À CzsÀåPÀëgÁzÀ / ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. £ÁUÀgÁd wUÀrAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ J¯Áè CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ£À£ÀÄß ºÁ¢ðPÀªÁV C©ü£ÀA¢¹, ¥Àæw ªÀgÀĵÀªÀÇ wUÀr PÁ蹸ï¤AzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ IIT UÉ DAiÉÄÌ DUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ «µÀAiÀÄ JAzÀgÀÄ.  

9th-STATE,Jnv,kv AND other CBSE school BATCH cbse || Commences from 7th April 2024 to 16th May 2024

10th STATE BATCH|| Commences from 2nd APRIL 2024 to 16th MAY 2024

PUC – II STATE SCIENCE || Commences from 05th March 2024 to 18th May 2024

X-CBSE SCHOOLS Private Schools || Commences from 7th April 2024 to 22nd May 2024

X-CBSE (KV and CBSE OTHER SCHOOLS) || Commences from 6th May 2024 to 16th June 2024

XII - KV BATCH || Commences from 5th May 2024 to 23rd June 2024

X-JNV BATCH || Commences from 5th MAY 2024 to 16th June 2024

XII-jnv batch || Commences from 5th May 2024 to 23rd JUNE 2024

CET – I Batch || Commences from 21st March 2024 to 16th April 2024

Neet + CET II BATCH || Commences from 21st MARCH 2024 to 1st May 2024